Όροι & προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ (ACCELERATOR) «ΑΓΡΟΑΝΕΛΙΞΗ – ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ»

Ι. Ορισμοί

Στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία:

 • «Διοργανωτής του Προγράμματος»: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
 • «Πρόγραμμα»: Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης (Accelerator) «Αγροανέλιξη- Οικοτεχνία» που διεξάγεται από τον Διοργανωτή του Προγράμματος, καθώς και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • «Συμμετέχων»: Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.
 • «Αίτηση Συμμετοχής»: Η συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής, η παρουσίαση και τα υπόλοιπα στοιχεία που σχετίζονται με την αίτηση στο Πρόγραμμα που υποβάλλεται από τον Συμμετέχοντα.
 • «Επιτροπή αξιολόγησης»: η Επιτροπή του Προγράμματος που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των Υποβολών Συμμετοχής και την ενδιάμεση εσωτερική αξιολόγηση. Η Επιτροπή αποτελείται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς ή/και ερευνητές στον τομέα της γεωργίας και των συναφών κλάδων. Επίσης, στην Επιτροπή συμμετέχουν και μέλη του προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά.
 • «Μικρο-χρηματοδότηση»: Η συνολική μικρο-χρηματοδότηση έως 6.000 ευρώ που παρέχεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και με τους ειδικούς όρους επ’ αυτής

II. Κανόνες και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 1. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.agroanelixi.gr. Δεν υφίσταται τέλος για την αίτηση Συμμετοχής.
 2. Επιλέξιμοι για να υποβάλουν αιτήσεις στο Πρόγραμμα είναι:

Άτομα ηλικίας 18-45 ετών, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική υπηκοότητα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί ή κτηνοτρόφοι. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των αιτήσεων και των συνεντεύξεων θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Αίτηση μπορούν να καταθέσουν ομάδες που ένα ή περισσότερα από τα μέλη τους πληρούν το ηλικιακό κριτήριο.

 1. Το περιεχόμενο της Αίτησης Συμμετοχής πρέπει να αποτελεί πρωτότυπο έργο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από τους Συμμετέχοντες. Με την είσοδο στο Πρόγραμμα, κάθε Συμμετέχων εγγυάται στους Διοργανωτές του Προγράμματος ότι έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει την επιχειρηματική ιδέα στο Πρόγραμμα και ότι έχει όλα τα δικαιώματα, κυριότητα επί των ιδεών που υποβάλλονται και επί κάθε άλλου υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο της Αίτησης Συμμετοχής και των άλλων δραστηριοτήτων/υλικών του Προγράμματος και ότι υποβάλλοντας Αίτηση στο Πρόγραμμα δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάσει κάποιο συμβατικό δικαίωμα ή δικαίωμα τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού απορρήτου, εμπορικού σήματος, δημοσιότητας ή προσωπικότητας ή θα αποκαλύψει κάποια ιδιοκτησιακή ή εμπιστευτική πληροφορία άλλου προσώπου ή οντότητας.
 2. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων και Προϋποθέσεων.
 3. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να καταστήσουν γνωστή οποιαδήποτε χρηματοδότηση που έχουν ήδη λάβει κατά τον χρόνο της Αίτησης Συμμετοχής.
 4. Στάδια και Περιεχόμενο του Προγράμματος:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι Συμμετέχοντες αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους ιδέα μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, της επιχειρηματικής καθοδήγησης από έμπειρα στελέχη με κατάλληλη τεχνογνωσία και της δικτύωσης με την αγορά.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Α. Φάση

1ο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων: Η Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός των καθορισμένων ημερομηνιών. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις πέραν των καθορισμένων ημερομηνιών παρά μόνο στην περίπτωση που ο Διοργανωτής αποφασίσει την παράταση της υποβολής Αιτήσεων.

2ο στάδιο – Πρώτη Φάση Αξιολόγησης: Αξιολόγηση Αιτήσεων Συμμετοχής με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή συνέντευξης.

3ο στάδιο – Δεύτερη Φάση Αξιολόγησης: Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους υποψήφιους που έχουν λάβει την υψηλότερη βαθμολογία.

4ο στάδιο – Έναρξη Προγράμματος: Ενημέρωση επιτυχόντων και έναρξη εκπαιδεύσεων/εισηγήσεων του Προγράμματος.

5ο στάδιο – Αρχική Μικρο-χρηματοδότηση: Παροχή στους συμμετέχοντες αρχικής μικρο-χρηματοδότησης 1.000 € για την εξέλιξη της επιχειρηματικής πρότασης μέσω άμεσης/-ων πληρωμής/-ών προς επιλεγμένους προμηθευτές.

5ο στάδιο – 1η Επιτόπια Επίσκεψη: Πραγματοποίηση πρώτης επιτόπιας επίσκεψης και παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαμόρφωση των χώρων της οικοτεχνίας, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας παραγωγής τροφίμων.

6ο στάδιο- 2η Επιτόπια Επίσκεψη: Πραγματοποίηση της δεύτερης επιτόπιας επίσκεψης μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων/εισηγήσεων για εκτέλεση ανάλυσης επικινδυνότητας και έκδοσης οδηγιών, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΕΦΕΤ.

7ο στάδιο – Αξιολόγηση: Αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και διαμόρφωση της τελική κατάταξης.

Η Α φάση  περιλαμβάνει εκπαιδευτικές εισηγήσεις-εργαστήρια που θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι εκπαιδευτικές εισηγήσεις-εργαστήρια θα διεξάγονται από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς και επιστήμονες που έχουν ως στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των συμμετεχόντων ως προς τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, την εξοικείωση τους με τις βασικές προδιαγραφές και νομικές προϋποθέσεις δημιουργίας μιας οικοτεχνίας αλλά και την κατά το δυνατόν ανάπτυξη/ενίσχυση των παραγομένων προϊόντων τους, ώστε να αναδειχθεί το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα καθώς και η βιωσιμότητα και ανάπτυξη της οικοτεχνίας.

Οι επιτόπιες επισκέψεις θα ξεκινήσουν στο μέσο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εκπαιδευτικών εισηγήσεων-εργαστηρίων και θα συνεχίσουν μετά την ολοκλήρωση τους.

Οι συμμετέχοντες υπόκεινται σε μία εσωτερική αξιολόγηση από τους μέντορες-εισηγητές και τα στελέχη του οργανισμού Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά που έχει ως στόχο να αποτυπώσει την πορεία της εξέλιξής τους. Κρίνοντας την ανάπτυξη της κάθε συμμετοχής κατά τη διάρκεια του Προγράμματος διαμορφώνεται η τελική κατάταξη απόδοσης των συμμετεχόντων.

Β. Φάση

Η Β φάση διαρκεί 6 μήνες. Με βάση την τελική τους κατάταξη οι υποψήφιοι θα λάβουν επιπλέον μικρο-χρηματοδότηση έως 5.000€ για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους πρότασης, η οποία θα καταβληθεί με τη μορφή άμεσης/-ων πληρωμής/-ών προς επιλεγμένους προμηθευτές

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, οι Συμμετέχοντες θα παρακολουθούνται από μέντορες και στελέχη του οργανισμού Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά.

 

 1. Υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς το Πρόγραμμα. Επιτρέπεται να σημειωθεί μόνο μία (1) απουσία ανά συμμετέχοντα.

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να παραδίδουν τις εργασίες/τα υλικά που ζητούνται από τους εισηγητές/μέντορες και να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως συναντήσεις μαζί τους.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παραδίδουν οποιοδήποτε υλικό τους ζητηθεί προκειμένου να αξιολογηθούν στα διάφορα στάδια του Προγράμματος.

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν τις συναντήσεις με τους μέντορες, ειδικούς και στελέχη του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια της Β φάσης.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τις τιθέμενες από τον Διοργανωτή του Προγράμματος προϋποθέσεις για τη λήψη και υλοποίηση της μικρο-χρηματοδότησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων αυτών, ο Διοργανωτής του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την διαδικασία της μικρο-χρηματοδότησης.

Οι Συμμετέχοντες που δεν παρίστανται στις παρακολουθήσεις του Προγράμματος απορρίπτονται από τη διαδικασία και δεν συνεχίζουν.

 1. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα ειδοποιηθούν προσωπικά μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Με την αποδοχή τους στο Πρόγραμμα επιτάχυνσης, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να κοινοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που θα εκπροσωπεί την ομάδα σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής και να στείλουν τα απαιτούμενα υποστηρικτικά υλικά σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που θα τους ζητηθεί από τον Διοργανωτή του Προγράμματος.
 3. Είναι ευθύνη των Συμμετεχόντων να ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.generationag.org/ για οποιαδήποτε ενημέρωση ή/και τροποποίηση σχετικά με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα.
 4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια στις αποφάσεις της. Οι τελευταίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Η Επιτροπή υπογράφει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (Non-Disclosure Agreement – NDA) με τον Διοργανωτή του Προγράμματος.
 5. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε Αίτηση Συμμετοχής που κατά την κρίση του παραβιάζει το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων του Προγράμματος. Οι αποφάσεις του Διοργανωτή του Προγράμματος είναι οριστικές και τελούν υπό την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή του Προγράμματος. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντα από το Πρόγραμμα καθώς και την απώλεια τυχόν επάθλου που απονεμήθηκε στον Συμμετέχοντα.
 6. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή μέλος της ομάδας αυτού που συμμετέχει σε ανήθικες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της αντιγραφής, της εξαπάτησης ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα του Διοργανωτή του Προγράμματος ή του ίδιου του Προγράμματος, θα αποκλειστεί. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί από τον Διοργανωτή του Προγράμματος. Η απόφαση είναι τελική, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή του Προγράμματος και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
 7. Οι Συμμετέχοντες θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που σχετίζονται με την Αίτηση Συμμετοχής τους και με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
 8. Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, οι Συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που περιγράφεται στην Αίτηση Συμμετοχής τους (δηλ. αρχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.).
 9. Πληροφορίες των εργασιών των Συμμετεχόντων που είναι απολύτως απαραίτητες για την σύνταξη μηνιαίων κι ετήσιων αναφορών του Προγράμματος δεν θεωρούνται εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται από τον Διοργανωτή του Προγράμματος κατά την διακριτική του ευχέρεια και στα πλαίσια της λειτουργίας του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».
 10. Οι Συμμετέχοντες παραχωρούν στον Διοργανωτή του Προγράμματος μη αποκλειστική, αμετάκλητη, παγκόσμια άδεια αναπαραγωγής και κοινοποίησης της Αίτησης Συμμετοχής τους, καθώς και όποιων πληροφοριών των εργασιών των Συμμετεχόντων είναι απολύτως απαραίτητες για την σύνταξη μηνιαίων κι ετήσιων αναφορών του προγράμματος και χρησιμοποιούνται από τον Διοργανωτή του Προγράμματος κατά την διακριτική του ευχέρεια και στα πλαίσια της λειτουργίας του οργανισμού Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν έχουν αξιώσεις κατά του Διοργανωτή του Προγράμματος που προκύπτουν από τέτοια χρήση των Αιτήσεων Συμμετοχής.
 11. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τεχνολογίες για τις οποίες έχουν άδεια χρήσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δημιούργησαν την τεχνολογία ή ότι έχουν τη ρητή (δηλ. γραπτή) άδεια του δικαιούχου ατόμου ή της οντότητας στην οποία ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία για να την χρησιμοποιήσει όπως περιγράφεται στην Αίτηση. Οι Συμμετέχοντες θα αποζημιώσουν τον Διοργανωτή του Προγράμματος και τα Μέλη της Επιτροπής για τυχόν αξιώσεις και ευθύνη που προκύπτουν από αξιώσεις παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων από χρήση υλικών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, που τους έχουν παρασχεθεί από τους Συμμετέχοντες ή/και οποιωνδήποτε υλικών που αποτελούν μέρος των Αιτήσεων Συμμετοχής.
 12. Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της Αίτησης Συμμετοχής, ο Διοργανωτής του Προγράμματος προτείνει στον Συμμετέχοντα να αναζητήσει ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν μπορεί να παρέχει καμία νομική συμβουλή σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα θέματα νομικής φύσεως.
 13. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος θα πρέπει να μην θεωρείται υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα ή Μέλους αυτού σε περίπτωση νομικής ενέργειας έναντι του Συμμετέχοντα ή σχετιζόμενης με την Αίτηση Συμμετοχής του.
 14. Οι Διοργανωτής του Προγράμματος δεν είναι υπεύθυνος σε καμία περίπτωση για τυχόν Συμφωνίες μεταξύ των Συμμετεχόντων ή Μέλους των ομάδων των Συμμετεχόντων με τρίτα πρόσωπα.
 15. Τα υλικά που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιστρέφονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή του Προγράμματος για σκοπούς δημοσιότητας. Αυτό δεν αποσκοπεί να αναθέσει στον Διοργανωτή του Προγράμματος οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στους Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.
 16. Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την εμπορική επωνυμία του Διοργανωτή του Προγράμματος ή οποιαδήποτε παραλλαγή, προσαρμογή ή συντομογραφία τους ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή λογότυπο που ανήκουν στον Διοργανωτή του Προγράμματος σε οποιαδήποτε διαφήμιση χωρίς την γραπτή άδεια του Διοργανωτή του Προγράμματος.
 17. Σε καμία περίπτωση (i) ο Διοργανωτής του Προγράμματος, οι διαχειριστές του, διευθυντές, υπάλληλοι, εργαζόμενοι ή (ii) η Επιτροπή του Προγράμματος (Συνολικά, «Τα Μέρη») δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συμβουλή, πληροφορία ή απόφαση που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος ή για άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθές ή ειδικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ζημιών ή ζημίας επί της περιουσίας και διαφυγόντων κερδών, ανεξάρτητα από το αν το μέρος ή τα μέρη είχαν λάβει ειδοποίηση, είχαν λόγο να γνωρίζουν ή γνώριζαν ήδη την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων ζημιών.
 18. Όλοι οι Συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετέχουν σε αναφορές σχετικά με το Πρόγραμμα σε μέσα ενημέρωσης και στον τύπο. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
 • Όλοι οι Συμμετέχοντες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν μια σύντομη γραπτή περιγραφή που θα είναι διαθέσιμη στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να δημοσιοποιηθεί, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό της.
 • Όλοι οι Συμμετέχοντες ενδέχεται να κληθούν να μιλήσουν σε συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με το Πρόγραμμα όταν το ζητήσει ο Διοργανωτής του Προγράμματος.
 • Η συμμετοχή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον τύπο δεν απαιτεί σε καμία περίπτωση από τους Συμμετέχοντες να αποκαλύψουν οποιοδήποτε περιουσιακό δικαίωμα ή άλλη εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται με την επιχείρησή τους.
 1. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη εάν, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου του (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, έλλειψης κάλυψης δικτύου, υπερφόρτωσης δικτύου, αποσύνδεσης δικτύου, εσφαλμένης υποβολής Αίτησης) ή για λόγους που βρίσκονται πέραν του ελέγχου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που θα μεταφέρει τα αρχεία α) η αποστολή των Αιτήσεων Συμμετοχής καθυστερήσει ή αποτύχει, β) η πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη στους αιτούντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα αρχεία που διατηρούνται στην πλατφόρμα έχουν καταστραφεί εν μέρει ή πλήρως. Σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρων περιπτώσεων, οι Συμμετέχοντες απαλλάσσονται χωρίς κυρώσεις από τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το Πρόγραμμα.
 2. Μετά το πέρας του Προγράμματος, παύει να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση του Διοργανωτή του Προγράμματος. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν έχει ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτεί την πρόσβαση στο Διαδίκτυο των ενδιαφερομένων μερών με τα δικά τους τεχνικά μέσα. Επιπλέον, ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για δαπάνες που προκύπτουν από την συμμετοχή στο Πρόγραμμα (π.χ. διαμονή, έξοδα ταξιδίου, υλικά παραγωγής κ.λπ.).
 4. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναβάλει, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το Πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Συμμετέχοντες. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος ενημερώνει αμέσως και δεόντως τους Συμμετέχοντες για οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση.
 5. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους του Προγράμματος χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των Συμμετεχόντων.
 6. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλαγή στις ημερομηνίες του Προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος.
 7. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διακοπής, αναβολής, ακύρωσης ή ματαίωσης του Προγράμματος εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή ανωτέρας βίας (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών τρομοκρατίας, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.) που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη την διεξαγωγή του Προγράμματος και που υπερβαίνουν το πεδίο ελέγχου του και επομένως αίρεται στο μέτρο αυτό η ευθύνη του Διοργανωτή του Προγράμματος από τις υποχρεώσεις του από το Πρόγραμμα χωρίς κυρώσεις.
 8. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος έχει δικαίωμα να εγγράφει και αναπαράγει προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων, όπως το όνομά τους, την εικόνα τους, την φωνή, τις δηλώσεις, τα αποσπάσματα ή τις συνεντεύξεις τους, σκηνές/ εικόνες από βίντεο σε οποιοδήποτε μέσο, καθώς και να δημοσιεύει, παρουσιάζει, μεταδίδει τέτοιο ηχητικό, οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλου είδους περιορισμό και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
 9. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος, ο Διοργανωτής του Προγράμματος θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), του ταχυδρομικού κώδικα, της ημερομηνίας γέννησης, του αριθμού κινητού τηλεφώνου και τυχόν αρχείων εικόνας ή/και βίντεο τα οποία μπορεί να ζητηθούν), τα οποία θα επεξεργαστεί με σκοπό την διεξαγωγή και αξιολόγηση του Προγράμματος καθώς και την προβολή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 10. Οι Συμμετέχοντες ρητά συγκατατίθενται στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από τον Διοργανωτή του Προγράμματος, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς χρέωση με την αποστολή ενός e-mail στον Διοργανωτή του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@generationag.org. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν θα μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και επομένως η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης από τους Συμμετέχοντες δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.
 11. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων θα είναι κυρίως τα άτομα που εργάζονται στον Διοργανωτή του Προγράμματος για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Προγράμματος. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό του Διοργανωτή του Προγράμματος για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της εταιρίας εξωτερικής αξιολόγησης του Διοργανωτή του Προγράμματος). Ο Διοργανωτής του Προγράμματος θα αποκαλύπτει επίσης προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη μόνο εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση για αυτό ή εάν ο Διοργανωτής του Προγράμματος υποχρεούται από απόφαση/διαταγή δικαστηρίου ή/και εισαγγελικού λειτουργού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μπορεί να διαβιβαστούν εκτός ΕΕ ή μπορούν να διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη, τα οποία βρίσκονται εκτός Ε.Ε. (π.χ. στο Πανεπιστήμιο Rutgers, Κρατικό Πανεπιστήμιο του New Jersey). Ανεξαρτήτως του προορισμού της διαβίβασης, θα κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη για αυτό και πάντοτε σε συμφωνία με τις κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας (όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ).
 12. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αυστηρά απαραίτητο για τους σκοπούς του Προγράμματος και θα διαγράφονται ασφαλώς από τον Διοργανωτή του Προγράμματος μόλις κριθεί ότι οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας αυτών έχουν εκπληρωθεί.
 13. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του/της δεδομένα, υπό την έννοια ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προσωπικά του/της δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν/ αυτήν, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, τους αποδέκτες τους, την διάρκεια της επεξεργασίας, τα δικαιώματά του/της σχετικά με αυτή την επεξεργασία. Επιπλέον, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία τους, το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
 14. Εάν ένας Συμμετέχων επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του/της ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να στείλει ένα e-mail στον Διοργανωτή του Προγράμματος στην διεύθυνση info@generationag.org. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος θεωρείται Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια της σχετικής νομοθεσίας.
 15. Οι παρόντες Όροι και κάθε διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς ή με το αντικείμενό της (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διενέξεων ή αξιώσεων) θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.
 16. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δωσιδικία για κάθε απαίτηση που προκύπτει από ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα.
 17. Οι Όροι του Προγράμματος είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα generationag.org. και στην ιστοσελίδα www.agroanelixi.gr

Μέγας Δωρητής

Διοργάνωση