Όροι & προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ (ACCELERATOR) «ΑΓΡΟΑΝΕΛΙΞΗ – FARMERS OF THE FUTURE»

Ι. Ορισμοί

Στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία:

 • «Διοργανωτής του Προγράμματος»: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
 • «Πρόγραμμα»: Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης (Accelerator) «Αγροανέλιξη- Farmers of the Future» που διεξάγεται από τον Διοργανωτή του Προγράμματος, καθώς και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • «Συμμετέχων»: Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα.
 • «Αίτηση Συμμετοχής»: Η συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής, η παρουσίαση και τα υπόλοιπα στοιχεία που σχετίζονται με την αίτηση στο Πρόγραμμα που υποβάλλεται από τον Συμμετέχοντα.
 • «Επιτροπή αξιολόγησης»: Η Επιτροπή του Προγράμματος που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των Υποβολών Συμμετοχής και την ενδιάμεση εσωτερική αξιολόγηση. Η Επιτροπή αποτελείται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς ή/και ερευνητές στον τομέα της αγροδιατροφής και των συναφών κλάδων. Επίσης, στην Επιτροπή συμμετέχουν και στελέχη του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.
 • «Όροι και Προϋποθέσεις»: Οι όροι και προϋποθέσεις που ρυθμίζουν την διενέργεια του Προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης (Accelerator) «Αγροανέλιξη- Farmers of the Future».

Κανόνες και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 1. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.agroanelixi.gr. Δεν υφίσταται τέλος για την αίτηση Συμμετοχής.
 2. Επιλέξιμες για να υποβάλουν αιτήσεις στο Πρόγραμμα είναι: αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, οικοτεχνίες, συνεταιρισμοί ομάδες παραγωγών, φορείς κοινωνικής γεωργίας.
 3. Το περιεχόμενο της Αίτησης Συμμετοχής πρέπει να αποτελεί πρωτότυπο έργο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από τους Συμμετέχοντες. Ήδη με την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κάθε Συμμετέχων εγγυάται στους Διοργανωτές του Προγράμματος ότι έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει την επιχειρηματική του ιδέα στο Πρόγραμμα και ότι έχει όλα τα δικαιώματα, κυριότητα επί των ιδεών που υποβάλλονται και επί κάθε άλλου υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο της Αίτησης Συμμετοχής και των άλλων δραστηριοτήτων/υλικών του Προγράμματος και ότι υποβάλλοντας Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάσει κάποιο συμβατικό δικαίωμα ή δικαίωμα τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού απορρήτου, εμπορικού σήματος, δημοσιότητας ή προσωπικότητας ή θα αποκαλύψει κάποια ιδιοκτησιακή ή εμπιστευτική πληροφορία άλλου προσώπου ή οντότητας.
 4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 5. Στάδια και Περιεχόμενο του Προγράμματος:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι Συμμετέχοντες αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους πρόταση και υποστηρίζονται για την ανάπτυξη νέων διαφοροποιημένων προϊόντων τροφίμων μέσω της υποστήριξης των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων, την επιχειρηματική τους καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη με την απαραίτητη τεχνογνωσία και τη δικτύωσή τους με την αγορά.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Α. Φάση – Αιτήσεις Συμμετοχής & Αξιολόγηση

1ο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων: Η Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός των καθορισμένων ημερομηνιών. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις πέραν των καθορισμένων ημερομηνιών παρά μόνο στην περίπτωση που ο Διοργανωτής αποφασίσει την παράταση της υποβολής Αιτήσεων.

2οστάδιο – Πρώτη Φάση Αξιολόγησης: Αξιολόγηση Αιτήσεων Συμμετοχής με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους υποψήφιους. Οι Αιτούντες θα ειδοποιηθούν προσωπικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της αίτησης συμμετοχής τους. Οι υποψήφιοι που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά για τη διεξαγωγή συνέντευξης.

3ο στάδιο – Δεύτερη Φάση Αξιολόγησης: Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους υποψήφιους που έχουν λάβει την υψηλότερη βαθμολογία, ώστε να επιλεγούν οι 10 συμμετέχοντες του προγράμματος. Ενημέρωση επιτυχόντων και έναρξη εκπαιδεύσεων/εισηγήσεων και

Β. Φάση – Κατάρτιση, Συμβουλευτική Υποστήριξη & Προετοιμασία πρότασης μικροχρηματοδότησης

H φάση αυτή περιλαμβάνει εκπαιδευτικές εισηγήσεις-εργαστήρια που θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι εκπαιδευτικές εισηγήσεις-εργαστήρια θα διεξάγονται διαδικτυακά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Cultivate» του Διοργανωτή του Προγράμματος, από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς και επιστήμονες που έχουν ως στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των συμμετεχόντων ως προς τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, τη μεθοδολογία έρευνας και ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος, την εξοικείωση τους με τις βασικές προδιαγραφές και  προϋποθέσεις της ασφάλειας τροφίμων, την ανάπτυξη των πωλήσεων και των εξαγωγών τους και την προώθηση των προϊόντων τους μέσω του digital marketing.

Με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα, ένα εξατομικευμένο πλάνο συμβουλευτικής(mentoring) θα διαμορφωθεί, ώστε να λάβει εξατομικευμένη υποστήριξη από τους ειδικούς της αγοράς.

 1. Υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων
 • Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς το Πρόγραμμα. Επιτρέπεται να σημειωθεί μόνο μία (1) απουσία ανά συμμετέχουσα ομάδα.
 • Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να παραδίδουν τις εργασίες/το υλικό που ζητούνται από τους εισηγητές/μέντορες και να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως συναντήσεις μαζί τους.
 • Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παραδίδουν οποιοδήποτε υλικό (π.χ. παρουσιάσεις, εργασίες, κ.λπ.) τους ζητηθεί προκειμένου να αξιολογηθούν στα διάφορα στάδια του Προγράμματος.
 • Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν τις συναντήσεις με τους μέντορες, ειδικούς και στελέχη του προγράμματος.
 • Οι Συμμετέχοντες που δεν παρίστανται στις παρακολουθήσεις του Προγράμματος χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 1. Με την αποδοχή τους στο Πρόγραμμα επιτάχυνσης, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να κοινοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ή τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που θα εκπροσωπεί την Συμμετέχουσα Ομάδα σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, και να στείλουν τα απαιτούμενα υποστηρικτικά υλικά σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που θα τους ζητηθεί από τον Διοργανωτή του Προγράμματος.
 2. Είναι ευθύνη των Συμμετεχόντων να ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.generationag.org/για οποιαδήποτε ενημέρωση ή/και τροποποίηση σχετικά με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα.
 3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια στις αποφάσεις της. Οι τελευταίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Η Επιτροπή υπογράφει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (Non-Disclosure Agreement – NDA) με τον Διοργανωτή του Προγράμματος.
 4. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε Αίτηση Συμμετοχής που κατά την κρίση του παραβιάζει το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι αποφάσεις του Διοργανωτή του Προγράμματος είναι οριστικές και τελούν υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή του Προγράμματος. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων από τον Συμμετέχοντα θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από το Πρόγραμμα καθώς και την διακοπή της διαδικασίας απονομής του εναπομείναντος επάθλου που τυχόν του απονεμήθηκε.
 5. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή μέλος Συμμετέχουσας Ομάδας συμμετέχει σε δραστηριότητες που αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη, συμπεριλαμβανομένων της αντιγραφής, της εξαπάτησης ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα του Διοργανωτή του Προγράμματος ή του ίδιου του Προγράμματος, θα αποκλειστεί. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί από τον Διοργανωτή του Προγράμματος. Η απόφαση είναι τελική, τελεί υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή του Προγράμματος και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
 6. Οι Συμμετέχοντες θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που σχετίζονται με την Αίτηση Συμμετοχής τους και με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
 7. Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, οι Συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που περιγράφεται στην Αίτηση Συμμετοχής τους (δηλ. αρχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.).
 8. Πληροφορίες των εργασιών των Συμμετεχόντων που είναι απολύτως απαραίτητες για την σύνταξη μηνιαίων κι ετήσιων αναφορών του Προγράμματος δεν θεωρούνται εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται από τον Διοργανωτή του Προγράμματος κατά την διακριτική του ευχέρεια και στα πλαίσια της λειτουργίας του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».
 9. Οι Συμμετέχοντες παραχωρούν στον Διοργανωτή του Προγράμματος μη αποκλειστική, αμετάκλητη, παγκόσμια άδεια αναπαραγωγής και κοινοποίησης της Αίτησης Συμμετοχής τους, καθώς και όποιων πληροφοριών των εργασιών των Συμμετεχόντων είναι απολύτως απαραίτητες για την σύνταξη μηνιαίων κι ετήσιων αναφορών του προγράμματος και χρησιμοποιούνται από τον Διοργανωτή του Προγράμματος κατά την διακριτική του ευχέρεια και στα πλαίσια της λειτουργίας του οργανισμού Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν έχουν αξιώσεις κατά του Διοργανωτή του Προγράμματος που προκύπτουν από τέτοια χρήση των Αιτήσεων Συμμετοχής.
 10. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τεχνολογίες για τις οποίες έχουν άδεια χρήσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δημιούργησαν την τεχνολογία ή ότι έχουν τη ρητή (δηλ. γραπτή) άδεια του δικαιούχου ατόμου ή της οντότητας στην οποία ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία για να την χρησιμοποιήσει όπως περιγράφεται στην Αίτηση. Οι Συμμετέχοντες θα αποζημιώσουν τον Διοργανωτή του Προγράμματος και τα Μέλη της Επιτροπής για τυχόν αξιώσεις και ευθύνη που προκύπτουν από αξιώσεις παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων από χρήση υλικών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, που τους έχουν παρασχεθεί από τους Συμμετέχοντες ή/και οποιωνδήποτε υλικών που αποτελούν μέρος των Αιτήσεων Συμμετοχής.
 11. Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της Αίτησης Συμμετοχής, ο Διοργανωτής του Προγράμματος προτείνει στον Συμμετέχοντα να αναζητήσει ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν μπορεί να παρέχει καμία νομική συμβουλή σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα θέματα νομικής φύσεως.
 12. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος θα πρέπει να μην θεωρείται υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα ή Μέλους αυτού σε περίπτωση νομικής ενέργειας τρίτου έναντι του Συμμετέχοντα ή σχετιζόμενης με την Αίτηση Συμμετοχής του.
 13. Οι Διοργανωτής του Προγράμματος δεν είναι υπεύθυνος σε καμία περίπτωση για τυχόν Συμφωνίες μεταξύ των Συμμετεχόντων ή Μέλους των ομάδων των Συμμετεχόντων με τρίτα πρόσωπα.
 14. Τα υλικά που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Προγράμματος, πλην όσων προστατεύονται στον πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν επιστρέφονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή του Προγράμματος για σκοπούς δημοσιότητας (ενδεικτικά: φωτογραφίες χώρου παραγωγής ή προϊόντων, όνομα, λογότυπο και τοποθεσία επιχείρησης, ιδιότητα συμμετέχοντα). Αυτό δεν αποσκοπεί στο να αναθέσει στον Διοργανωτή του Προγράμματος οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στους Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.
 15. Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την εμπορική επωνυμία του Διοργανωτή του Προγράμματος ή οποιαδήποτε παραλλαγή, προσαρμογή ή συντομογραφία τους ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή λογότυπο που ανήκουν στον Διοργανωτή του Προγράμματος σε οποιαδήποτε διαφήμιση χωρίς την γραπτή άδεια του Διοργανωτή του Προγράμματος.
 16. Σε καμία περίπτωση (i) ο Διοργανωτής του Προγράμματος, οι διαχειριστές του, διευθυντές, υπάλληλοι, εργαζόμενοι ή (ii) η Επιτροπή αξιολόγησης του Προγράμματος (Συνολικά, «Τα Μέρη») δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συμβουλή, πληροφορία ή απόφαση που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος ή για άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθές ή ειδικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ζημιών ή ζημίας επί της περιουσίας και διαφυγόντων κερδών, ανεξάρτητα από το αν το μέρος ή τα μέρη είχαν λάβει ειδοποίηση, είχαν λόγο να γνωρίζουν ή γνώριζαν ήδη την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων ζημιών.
 17. Όλοι οι Συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετέχουν σε αναφορές σχετικά με το Πρόγραμμα σε μέσα ενημέρωσης και στον τύπο. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
 • Όλοι οι Συμμετέχοντες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν μια σύντομη γραπτή περιγραφή που θα είναι διαθέσιμη στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να δημοσιοποιηθεί, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό της.
 • Όλοι οι Συμμετέχοντες ενδέχεται να κληθούν να μιλήσουν σε συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με το Πρόγραμμα όταν το ζητήσει ο Διοργανωτής του Προγράμματος.
 • Η συμμετοχή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον τύπο δεν απαιτεί σε καμία περίπτωση από τους Συμμετέχοντες να αποκαλύψουν οποιοδήποτε περιουσιακό δικαίωμα ή άλλη εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται με την επιχείρησή τους.
 1. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη εάν, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου του (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, έλλειψης κάλυψης δικτύου, υπερφόρτωσης δικτύου, αποσύνδεσης δικτύου, εσφαλμένης υποβολής Αίτησης) ή για λόγους που βρίσκονται πέραν του ελέγχου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που θα μεταφέρει τα αρχεία α) η αποστολή των Αιτήσεων Συμμετοχής καθυστερήσει ή αποτύχει, β) η πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη στους αιτούντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα αρχεία που διατηρούνται στην πλατφόρμα έχουν καταστραφεί εν μέρει ή πλήρως. Σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρων περιπτώσεων, οι Συμμετέχοντες απαλλάσσονται χωρίς κυρώσεις από τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το Πρόγραμμα.
 2. Μετά το πέρας του Προγράμματος, παύει να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση του Διοργανωτή του Προγράμματος. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν έχει ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτεί την πρόσβαση στο Διαδίκτυο των ενδιαφερομένων μερών με τα δικά τους τεχνικά μέσα. Επιπλέον, ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για δαπάνες που προκύπτουν από την συμμετοχή στο Πρόγραμμα (π.χ. διαμονή, έξοδα ταξιδίου, υλικά παραγωγής κ.λπ.).
 4. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναβάλει, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το Πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Συμμετέχοντες. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος ενημερώνει αμέσως και δεόντως τους Συμμετέχοντες για οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση.
 5. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους του Προγράμματος χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των Συμμετεχόντων.
 6. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλαγή στις ημερομηνίες του Προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος.
 7. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διακοπής, αναβολής, ακύρωσης ή ματαίωσης του Προγράμματος εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή ανωτέρας βίας (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών τρομοκρατίας, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.) που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη την διεξαγωγή του Προγράμματος και που υπερβαίνουν το πεδίο ελέγχου του και επομένως αίρεται στο μέτρο αυτό η ευθύνη του Διοργανωτή του Προγράμματος από τις υποχρεώσεις του από το Πρόγραμμα χωρίς κυρώσεις.
 8. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος έχει δικαίωμα να εγγράφει και αναπαράγει προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων, όπως το όνομά τους, την εικόνα τους, την φωνή, τις δηλώσεις, τα αποσπάσματα ή τις συνεντεύξεις τους, σκηνές/ εικόνες από βίντεο σε οποιοδήποτε μέσο, καθώς και να δημοσιεύει, παρουσιάζει, μεταδίδει τέτοιο ηχητικό, οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλου είδους περιορισμό και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
 9. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος, ο Διοργανωτής του Προγράμματος θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), του ταχυδρομικού κώδικα, της ημερομηνίας γέννησης, του αριθμού κινητού τηλεφώνου και τυχόν αρχείων εικόνας ή/και βίντεο τα οποία μπορεί να ζητηθούν), τα οποία θα επεξεργαστεί με σκοπό την διεξαγωγή και αξιολόγηση του Προγράμματος, την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις του Διοργανωτή, καθώς και την προβολή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 10. Οι Συμμετέχοντες ρητά συγκατατίθενται στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από τον Διοργανωτή του Προγράμματος, όπως αυτή περιγράφεται στους παρόντες Όρους, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς χρέωση με την αποστολή ενός e-mail στον Διοργανωτή του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@generationag.org. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, ο Διοργανωτής του Προγράμματος δεν θα μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και επομένως η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης από τους Συμμετέχοντες δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.
 11. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων θα είναι κυρίως τα άτομα που εργάζονται στον Διοργανωτή του Προγράμματος για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Προγράμματος. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό του Διοργανωτή του Προγράμματος για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της εταιρίας εξωτερικής αξιολόγησης του Διοργανωτή του Προγράμματος). Ο Διοργανωτής του Προγράμματος θα αποκαλύπτει επίσης προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη μόνο εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση για αυτό ή εάν ο Διοργανωτής του Προγράμματος υποχρεούται από απόφαση/διαταγή δικαστηρίου ή/και εισαγγελικού λειτουργού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μπορεί να διαβιβαστούν εκτός ΕΕ ή μπορούν να διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη, τα οποία βρίσκονται εκτός Ε.Ε. (π.χ. στο Πανεπιστήμιο Rutgers, Κρατικό Πανεπιστήμιο του New Jersey). Ανεξαρτήτως του προορισμού της διαβίβασης, θα κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη για αυτό και πάντοτε σε συμφωνία με τις κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας (όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ).
 12. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αυστηρά απαραίτητο για τους σκοπούς του Προγράμματος και θα διαγράφονται ασφαλώς από τον Διοργανωτή του Προγράμματος μόλις κριθεί ότι οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας αυτών έχουν εκπληρωθεί.
 13. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του/της δεδομένα, υπό την έννοια ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προσωπικά του/της δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν/ αυτήν, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, τους αποδέκτες τους, την διάρκεια της επεξεργασίας, τα δικαιώματά του/της σχετικά με αυτή την επεξεργασία. Επιπλέον, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία τους, το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
 14. Εάν ένας Συμμετέχων επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του/της ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να στείλει ένα e-mail στον Διοργανωτή του Προγράμματος στην διεύθυνση info@generationag.org. Ο Διοργανωτής του Προγράμματος θεωρείται Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια της σχετικής νομοθεσίας.
 15. Κάθε διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή με το αντικείμενό τους (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διενέξεων ή αξιώσεων) θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.
 16. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δωσιδικία για κάθε απαίτηση που προκύπτει από ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα.
 17. Οι Όροι του Προγράμματος καθώς και όροι σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα generationag.org. και στην ιστοσελίδα www.agroanelixi.gr

 

 

 

 

Ιδρυτικός Δωρητής

Διοργάνωση

Χορηγός Συμμετοχών από την Περιφέρεια Κρήτης

Χορηγός Συμμετοχών από το Δήμο Σερβίων

Χορηγός Επιτόπιων Επισκέψεων

Χορηγός Αναλύσεων

Χορηγός Συμμετοχών σε Βραβεία Ποιότητας

Υποστηρικτές